Nazwa usługi: Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
   
Kogo dotyczy: właściciele nieruchomości, których dotyczy rozgraniczenie
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520, z późn. zm.)
- Art. 29
- Art. 31, ust. 4
- Art. 33, ust. 1
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r., Nr 45, poz. 453)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
  • 2. Dokumenty potwierdzające prawo żądania rozgraniczenia nieruchomości: - aktualny odpis z księgi wieczystej, - wypis z rejestru gruntów,
  • 3. Pisemne wskazanie uprawnionego geodety upoważnionego do ustalenia przebiegu granic.
  • 4. Oznaczenie na mapie spornych granic.
  • 5. Oświadczenie geodety o braku lub niepełnej dokumentacji w katastrze nieruchomości o przebiegu granic.
   
Opłaty: 10zł, za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nie zawarli ugody. Strona niezadowolona z ustalenia
przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu.

2. Jeżeli zainteresowani właściciele zawarli ugodę przed geodetą, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) umarza postępowanie jako bezprzedmiotowe. Umorzenie postępowania następuje w formie decyzji, od której służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniesione za pośrednictwem Wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 867