Nazwa usługi: Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o nabycie nieruchomości składa się przed upływem terminu określonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste . Wykaz taki wywieszany jest na okres 21 dni w siedzibie Starostwa , a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, także na stronie internetowej www.parczew.pl
  • Dokumenty potwierdzające , że przysługuje osobie roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów
  • Odpis z księgi wieczystej wówczas gdy wnioskodawca jest poprzednim właścicielem lub spadkobiercą nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r.
  • Umowa najmu na lokal mieszkalny, gdy wnioskodawca jest najemcą lokalu, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1590