Nazwa usługi: Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
   
Kogo dotyczy: Osoby lub podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości, o których mowa w Ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2058, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o nabycie nieruchomości składa się przed upływem terminu określonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste . Wykaz taki wywieszany jest na okres 21 dni w siedzibie Starostwa , a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, także na stronie internetowej
  • Dokumenty potwierdzające , że przysługuje osobie roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów
  • Odpis z księgi wieczystej wówczas gdy wnioskodawca jest poprzednim właścicielem lub spadkobiercą nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r.
  • Umowa najmu na lokal mieszkalny, gdy wnioskodawca jest najemcą lokalu, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Zgodnie z KPC termin nie jest określony
   
Tryb odwoławczy: Brak odwołania chyba, że w przypadku uzyskania odmowy, żądanie realizacji roszczenia można skierować na drogę sadową
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1507