Nazwa usługi: Podział nieruchomości
   
Kogo dotyczy: Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o podział nieruchomości wymienione w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.)
- Art. 93, ust. 1
- Art. 94, ust. 1
- Art. 95
- Art. 96, ust. 1
- Art. 97, ust. 1, 2
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  • Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku
  • Wstępny projekt podziału nieruchomości
  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
  • Wykaz zmian gruntowych
  • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
  • Mapa z projektem podziału
  • Jeżeli jest wymagane wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału, dokumenty wymienione w punktach od 5-8 dołącza się do wniosku o podział po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. II. W przypadku podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego: - nie jest wymagany wstępny projekt podziału nieruchomości.
  • Pozwolenie, o którym mowa, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 947