Nazwa usługi: Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
   
Kogo dotyczy: Zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje się osobie, której to zaświadczenie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
   
Opłaty: Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628) w brzmieniu nadanym przez art. 119 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38 zł
   
Czas realizacji: 1. Jeżeli akt stanu cywilnego niezbędny do wydania zaświadczenia znajduje się w rejestrze stanu cywilnego – niezwłocznie.
2. Zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego gdy akt istnieje wyłącznie w postaci papierowej to:
- Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku,
- Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1614