Nazwa usługi: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
   
Kogo dotyczy: Każdy.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 971)
Ustawa
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1114)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
   
Opłaty: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
   
Czas realizacji: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 998