Nazwa usługi: Uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej
   
Kogo dotyczy: Obywatele, przedsiębiorcy oraz inne podmioty chcące złożyć wniosek o uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek dot. uzgodnienia odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej
  • Szkic orientacyjny z zaznaczoną kolorem przedmiotową działką
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
  • Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17, 00 zł
   
Opłaty: Od pełnomocnictwa – 17,00 zł
   
Czas realizacji: Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1014