Nazwa usługi: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
   
Kogo dotyczy: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości
  • Posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, zobowiązany jest dołączyć do wniosku zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów.
  • Wniosek od posiadacza nieruchomości
   
Opłaty: Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł.
   
Czas realizacji: Do 30 dni
Do 60 dni - w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu pasa drogowego drogi publicznej
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1508